ข่าว

2021-11-15 ประกาศเทศบาลตำบลร่องจิก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


2021-10-07 คำสั่งเทศบาลเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล
2021-09-15 การดำเนินการตามแนวทางการไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
2021-09-02 ประกาศเทศบาลตำบลร่องจิก เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2021-08-23 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล วันที่ 20 สิงหาคม 2564
2021-08-11 การมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน
2021-07-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
2021-05-14 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2021-05-13 สถิติการให้บริการ สาธารณะ ประจำปี 2564
2021-05-12 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและทบทวน
2020-10-06 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนกันยายน 2563
2020-09-18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณการรายจ่าย 2564
2020-09-18 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
2020-09-18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณการรายรับ 2564
2020-09-18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564
2020-09-18 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-09-18 ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
2020-09-03 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนสิงหา 2563
2020-08-11 ประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมตลาด
2020-08-11 เทศบัญญัติการควบคุมตลาด พ.ศ. 2563
2020-08-05 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนกรกฎา 2563
2020-07-03 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนมิถุนายน 2563
2020-06-30 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
2020-06-30 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
2020-06-30 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลร่องจิก ปี 2563
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น4(2561-
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น3 (2561-
2020-06-30 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
2020-06-30 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณกา
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-ฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติม
2020-06-30 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณกา
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2020-06-30 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563
2020-06-02 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
2020-05-04 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนเมษา 2563
2020-04-03 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนมีนาคม 2563
2020-03-05 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-02-26 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของเทศบาลตำบลร่องจิก
2020-02-04 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนมกราคม 2563
2020-01-03 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนธันวาคม 2562
2019-12-27 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 )
2019-12-06 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-12-06 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนตุลาคม 2562
2019-10-15 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลร่องจิก
2019-07-25 เทศบาลตำบลร่องจิกขอเชิญเที่ยวงานแก้วมังกร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562
2019-03-13 ปภ แนะ 3 วิธีดูแลสุขภาพ เตือนเลี่ยง 4 พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
2019-03-13 มาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2018-10-10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
2018-09-17 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2021-04-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั่น ชม ชิม หมู่ที่ 2


2021-04-07 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปั่น ชม ชิม หมู่ที่ 2
2021-03-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั่น ชม ชิม หมู่ที่ 2
2021-02-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำร่องโป่งส้ม หมู่ที่ 10 บ้านโนนแสงแก้ว
2021-02-25 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกดีเซล
2021-01-29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาน้อย บ้านร่องจิก หมู่ 2
2019-06-21 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 62
2019-06-21 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
2019-06-21 รายงานการกำกับใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือนปี 62
2019-06-21 เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
2019-05-29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคูณ-บ้านปลาบ่า บ้านนาคูณ หมู่ที่ 2 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-31 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาคูณ-บ้านปลาบ่า) หมู่ที่ 3
2019-01-18 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแก่ง
2018-10-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th