ศักยภาพของท้องถิ่น


ด้านโครงสร้างเทศบาลตำบลร่องจิก

เทศบาลตำบลร่องจิก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาเทศบาลตำบล  และนายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 2 เขตๆ ละ 6 คน จำนวน 12 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และมีพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 16 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 คน

 

รายได้ และรายรับเทศบาลตำบลร่องจิก

รายได้และรายรับของเทศบาลตำบลร่องจิก ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

  1. ปีงบประมาณ 2557 ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 7,548,744 บาท รายได้ภาษีอากรและมิใช่ภาษีอากร 13,234,245.59 บาท รวมทั้งสิ้น 20,782,989.59 บาท
  2. ปีงบประมาณ 2558 ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 7,372,046 บาท รายได้ภาษีอากรและมิใช่ภาษีอากร 14,535,502.63 บาท รวมทั้งสิ้น 21,907,548.63 บาท
  3. ปีงบประมาณ 2559 ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 7,600,000 บาท รายได้ภาษีอากรและมิใช่ภาษีอากร 15,743,200 บาท รวมทั้งสิ้น 23,343,200 บาท

 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ 

ประชาชนในตำบลร่องจิก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 80 และปลูกไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ ลำไย มะคาเดเมียนัท แก้วมังกร ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ และมีการปลูกพืชอย่างอื่นตามฤดูกาล เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค, กระบือ, สุกร, เป็ด, ไก่ เป็นต้น

 

วัฒนธรรม

ในตำบลร่องจิก มีการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม เช่น การสวดสรภัญญะเป็นประจำทุกปี และมีโบราณสถานที่กำลังประสานให้กรมศิลปากรเข้ามาบูรณะ คือ พระธาตุแตงโม ตั้งอยู่ที่บ้านแก่ง หมู่ที่ 1

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนน

– ถนนระหว่างหมู่บ้าน (ลาดยาง) ทั้งตำบลประมาณ 90 %

– ถนนภายในหมู่บ้าน (คอนกรีต) ทั้งตำบลประมาณ 75 %

 

ระบบประปา

– มีทั่วถึงในฤดูฝน ประมาณ 90 % แต่ขาดแคลนช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 70 %

 

ไฟฟ้า

– ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล ประมาณ 80 %

– ขยายไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ประมาณ 60 %

 

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

– ไม่มี

 

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน

– สามารถใช้การได้สมบูรณ์ ประมาณ 90 %

 

09/12/2016

799

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th