แผนพัฒนา 3 ปี


4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษาพัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

 

1.1 การจัดให้มีและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้

 

ครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการ

1.2 การจัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน และเพียงพอต่อความ

ต้องการ

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความอบอุ่น ตามแนวทางหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและการควบคุมโรคติดต่อ

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส สตรี ฯลฯ

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและ

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

3.2 การพัฒนาการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

3.3 การพัฒนาบุคลากรและบริหารงานบุคคล

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ประชาชน และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น

6.1 การจัดให้มีและพัฒนาระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

6.2 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสมโดยมีภาคประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วม

7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

7.2 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตพืชผลทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตการเกษตร

สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาด

สินค้าการเกษตร ให้ได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษ

 

 

4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

 

การพัฒนาด้านระบบ

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

โครงสร้างพื้นฐาน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

1. สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเส้นทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมที่จะดำเนินการ

 

สำรวจตรวจสอบเพื่อการวางแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม

2. มีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ อาทิ ถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์

รางละบายน้ำ ฯลฯ

3. มีการจัดสวนสาธารณะ และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการต่อชุมชน

4. จัดทำและวางระบบผังเมืองรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน อปท. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ

6. อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเลย

8. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.เลย โดยผ่าน Video Conference

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2

 

การพัฒนา คน สังคม

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น

 

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม โดยใช้กระบวนการประชาคม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน

7. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ คนพิการ

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉี่หนู ฯลฯ

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง หันมาใช้พืชสมุนไพรแทน

12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ

13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่  3

 

การพัฒนาการเมือง การ

บริหารจัดการที่ดี และ

การให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆ ในกระบวนการการพัฒนาท้องถิ่น

 

2. รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ

ให้บริการแก่ประชาชน

4. ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามระเบียบกำหนดให้

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

6. พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆ ด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการ

ยอมรับของประชาชน

8. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

9. การพัฒนาด้านภารกิจถ่ายโอนและการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

 

การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

 

 

1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้

 

โดยสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

2. รณรงค์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

แพร่หลาย

3. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่สำคัญเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย ตลอดจนจัด

ให้มีสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลย

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา

6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ

 
ยุทธศาสตร์ที่  

 

การพัฒนาการศึกษา

ศาสนา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่นและภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

2. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

3. ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

4. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่  

 

การพัฒนาการศึกษา

ศาสนา ขนบธรรมเนียม

-->

09/12/2016

1120

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th