สภาพทั่วไป


ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลร่องจิก สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 168 หมู่ 2 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศ ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ระยะห่างจากอำเภอภูเรือ ประมาณ 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 171 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 106,205 ไร่ โดยพื้นที่ของตำบลร่องจิก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ ตำบลลาดค่าง     อำเภอภูเรือ        จังหวัดเลย

ทิศใต้                ติดต่อกับ ตำบลโพนสูง     อำเภอด่านซ้าย    จังหวัดเลย

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลปลาบ่า      อำเภอภูเรือ        จังหวัดเลย

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลโคกงาม    อำเภอด่านซ้าย    จังหวัดเลย

 

หน่วยการปกครอง เทศบาลตำบลร่องจิก แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

 

ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

ครัวเรือน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 บ้านแก่ง 481 503 984 299 ข้อมูล

 

ณ 28 มี.ค. 59

2 บ้านร่องจิก 390 394 784 267
3 บ้านนาคูณ 292 248 540 154
4 บ้านนาขามป้อม 86 78 164 55
5 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 242 215 457 137
6 บ้านแก่งแล่น 278 264 542 149
7 บ้านท่ามะนาว 89 87 176 55
8 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน 249 254 503 149
9 บ้านขามป้อม 169 177 346 155
10 บ้านโนนแสงแก้ว 315 264 579 258
รวม 2,591 2,484 5,075 1,678

 

 

จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ทั้งหมดของตำบลร่องจิก

– จำนวนประชากรทั้งหมด            5,075 คน

– จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,678 ครัวเรือน

 

สภาพภูมิประเทศ

ภูมิประเทศ ตำบลร่องจิก มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ สลับภูเขา อากาศเย็นสบาย และมีลำห้วยไหลผ่าน เช่น ลำน้ำสานไหลมาจากตำบลปลาบ่า สภาพพื้นที่เพาะปลูกเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม

26/10/2016

2927

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th