สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา


1.สรุปสถานการณ์การพัฒนาเทศบาลตำบลร่องจิก (SWOT)

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)/ ข้อจำกัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

– ประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือ

 

– พื้นที่ก่อสร้างมีมาก

 

– ไม่มีสถานที่ด้านสาระสนเทศโดยเฉพาะ

– พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

– นโยบายของรัฐบาล

– นโยบายกระทวงมหาดไทย

– งบประมาณไม่เพียงพอ

 

– สภาวะน้ำมันในตลาดโลก

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

– มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล

– นโยบายผู้บริหาร

– มีปราชญ์ชาวบ้าน

– ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 

– เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม

– สถาบันครอบครัวยังมี

ปัญหา ขาดความอบอุ่นทางจิตใจ

– นโยบายรัฐบาล

 

– นโยบายท้องถิ่นให้การดูแลด้านสุขภาพและสังคม

– มีสภาพแวดล้อมที่ดี

– ยาเสพติด

 

– สภาวะเศรษฐกิจโลก

– วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม

– ประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองน้อยลงกว่าการประกอบอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน – ประชาชนขาดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

 

– บริการสาธารณะไม่เพียงพอ

– กฎหมายกำหนดให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น – งบประมาณไม่เพียงพอ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

 

– มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม

– ประชาชนขาดความตระหนักในการพัฒนาและดูแลแหล่งท่องเที่ยว

 

– ขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

– รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

– ยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

– นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

 

– ขาดสถานที่ในการเล่นกีฬา

 

– งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

– มีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์

– มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

– มีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ศาสนาสถานยังไม่มีชื่อในทะเบียน

 

– ประชาชนขาดความตระหนักในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

– นโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมคุณธรรม

 

 

 

 

– กฎหมายและระเบียบไม่เอื้อต่อการพัฒนา

 

 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)/ ข้อจำกัด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

– มีแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่งดงาม

– ปัญหาการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแหล่งต้นน้ำลำธาร

 

– การใช้สารเคมีเกินความจำเป็น

 

– ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์

 

– ส่งเสริมการปลูกป่าต้นน้ำ

– การแสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังการตอบแทนในระยะสั้น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

 

– สภาพพื้นที่เหมาะแก่การปลูกพืชสวน พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ

– ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย

 

– พื้นที่ทำการเกษตรเสี่ยงต่อภัยพิบัติ น้ำท่วม

 

– การรวมกลุ่มของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ไม่เข้มแข็ง

– ขาดทักษะทางด้านวิชาการ และงานด้านฝีมือ

– การผลิตสินค้าเกษตรมีต้นทุนสูง

– ขาดที่ดินทำกิน

– รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

– ยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

– นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

– นโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน

– ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว

 

– ราคาสินค้าภาคเกษตรตกต่ำ

ไม่แน่นอน

– คู่แข่งสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ

– สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

– สินค้าเกษตรส่วนมาก ตลาดเป็นผู้กำหนดราคา

 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณปีงบประมาณ 2558

 

ปัญหา/ความต้องการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิตและปริมาณงาน

งบประมาณ(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

– โครงการก่อสร้างถนน คสล.

– โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

– โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

– โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง

– โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

– โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร

– โครงการขุดลอกคลอง/สระน้ำสาธารณะ

– โครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม

 

 

 

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนปริมาณผู้ใช้น้ำ

 

 

 

4 แห่ง

4 แห่ง

3 แห่ง

4 แห่ง

1 แห่ง

 

 

 

 

751,500

1,723,000

124,500

561,065.72

298,000

 

ปัญหา/ความต้องการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิตและปริมาณงาน

งบประมาณ(บาท)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

– โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวปรัชญา ศ/ก

– โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน จากกรณีต่างๆ

– อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ภูเรือ ตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

– โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

– เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

– โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

– อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

– โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

– โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้ด้อยโอกาส

– โครงการตรวจวัดสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ

– โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลร่องจิก

 

 

 

– จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน

– จำนวนครั้งที่ดำเนินงาน

 

 

 

– จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

– จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน

– จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินงาน

 

– จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินงาน

– จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินงาน

– จำนวนคนที่ได้รับเบี้ย

 

– จำนวนผู้เข้ารับการตวจวัดสายตา

– จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

-->

26/10/2016

731

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th