กองคลัง


กองคลัง

นางสาวธนวัน   ปรีเปรม ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิลาศ  ศรีบุรินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นายปริวัตร  ฤทธิศักดิ์
นายปริวัตร  ฤทธิศักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นายปริวัตร  ฤทธิศักดิ์
นางสาวภัทรา สำรองพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.สุวิมล  ชอบไร่
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์วิภา  สีหะสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
น.ส.อรุณี  สุวรรณชาติ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
นางสาวทัศนีย์   เมฆสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.ปณิตดา  กองสิมมะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทัศนีย์   เมฆสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายนิรันดร์  วันทองสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวพรรษชล   อยู่เย็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวพิมพร  สุวรรณชาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     

 

26/10/2016

605

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th