สำนักปลัด


สำนักปลัด

นายปัญญา แสนสุภา ปลัดเทศบาล
นายปัญญา  แสนสุภา
ปลัดเทศบาล
       
นายไชยา สีหะเนตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายไชยา สีหะเนตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
       
นายทรงเดช นาราศรี   หัวหน้าผ่ายอำนวยการ
นางสาวจิราวรรณ   คำมั่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
       
นางอรุณี  คำบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.บัวหลง กลิ่นหอม
นักทรัพยากรบุคคล
นายทนงศักดิ์  รักชื่อ นักวิชาการศึกษา
น.ส.ลัดฎาพร วงศ์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอารีรัตน์  ถีจันทร์ ครู
นางจารุณี มงคลชัย
นักจัดการงานทั่วไป
นางศิริพร  วงษ์คำดี ครู
น.ส.ชญานุช ศรีบุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
       
       
นางวิไล  อินโท ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอัชชานนท์  แก้วอุดร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรรณิการ์  อ่วมดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอติพร  สืบสาย
นักวิชาการศึกษา
นางลวัณรัตน์  ชัยกิจธนาภรณ์ ผู้ดูแลเด็ก
นายศุภชัย  สุวรรณชาติ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
น.ส.อาทิตยา  ภูสถาน
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
       
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นายรัฐวิชญ์  ภูสถาน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นางสาวภัทธชาดา  ศรีบุรินทร์
ผช.จพง.ส่งเสริมมการท่องเที่ยว

นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
น.ส.สุณิสา  วังคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นายเจริญชัย  สุวรรณชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
ว่าที่ ร.ต.วนิดา เนธิบุตร
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
น.ส.สุรจิต  พวงมาลา
ผช.จพง.พัฒาชุมชน
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นายสุทธิชัย  ภูมิประเทศ
ผช.นักวิชาการเกษตร
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
น.ส.เจนจิรา  สุธงษา
ผช.จ้าพนักงานสาธารณสุข
     
     
     
     
  ครูผู้ดูแลเด็ก  
       
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นางทับทิม  หม้อกรอง
ครู
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นางประกาย  พรมมาวัน
ครู
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นางวิมล  คำแก้ว
ครู
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
น.ส.กัญญารัตน์  สีหะสุทธิ์
ครู
       
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรพีพรรณ  สกุลศรี
ครู
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นางรัตนาภรณ์  วังคีรี
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
นางธัญญ์นภัส  ภูสถาน
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นายสำเริง  มาเรือง พนักงานขับรถยนต์
น.ส.จีระพร  พรมโสภา
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
       

 

26/10/2016

815

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th