กองช่าง


กองช่าง

นางสาวจุฑารัตน์   ฉิ่งเชิด รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
   
นายวันอังคาร   สายสวรรค์ นายช่างโยธา
นายวันอังคาร   สายสวรรค์
นายช่างโยธา
   
นายสมชาย   เสือเงิน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายปิยะพงษ์ พิชัยคำ
นายช่างไฟฟ้า
นายเรวัตร   เกตุศิริ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเรืองฤทธิ์ นาราศรี 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   
นายสมชาย   เสือเงิน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธีระพงษ์ วังคีรี
ผช.นายช่างโยธา
นายสมชาย   เสือเงิน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอิทธิชัย นวลคูณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   
นายสมชาย   เสือเงิน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายนิรุตต์ วงศ์วัฒนโสภณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
 
   
   

 

26/10/2016

478

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th