การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 – 2565)


 

การนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

เทศบาลตำบลร่องจิก ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี แล้วจะนำไปปฏิบัติตลอดจนแจ้งสภาเทศบาลตำบลร่องจิก คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

 

6.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบล ประกอบด้วย

 1. นายอภัย สุทธิ                                                 สท. เขต 1                                    กรรมการ
 2. นางสิราวรรณ สุวรรณชาติ                                 สท. เขต 2                                     กรรมการ
 3. นางสาวรัตติกาล ยศกำแหง                              สท. เขต 2                                    กรรมการ
 4. นายดวงใจ บุญศรีภูมิ                                        ผู้แทนประชาคม                             กรรมการ
 5. นายบุญแทน วังคีรี                                           ผู้แทนประชาคม                             กรรมการ
 6. นายสุนทร กมลชิต                                           ผอ.รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม           กรรมการ
 7. นางสฤงคาร บุญหนัก                                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             กรรมการ
 8. นายปัญญา แสนสุภา                                        ปลัดเทศบาล                                 กรรมการ
 9. นายไชยา สีหะเนตร                                          หัวหน้าสำนักปลัด                           กรรมการ
 10. นายสมศักดิ์ แถวอุทุม                                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
 11. นายสุทัศน์ แถวอุทุม                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ สภาท้องถิ่นผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามสมควร

26/10/2016

629

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th