การบริหารงานของเทศบาลตำบลร่องจิก


การบริหารงานของเทศบาลตำบลร่องจิก แบ่งออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการที่ดีและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

26/10/2016

785

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th