งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th