อำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลร่องจิก


อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2543  กำหนดอำนาจหน้าที่  ดังนี้

มาตรา  50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

3.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

8.บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

          การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ  ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

          1.ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา

          2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

          3.ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม

          4.ให้มีสุสานและฌาปณกิจสถาน

          5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

          6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

          7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

          9.เทศพาณิชย์

มาตรา  57  ทวิ  เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต  เมื่อ

          1.การนั้นต้องจำเป็น  และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน

          2.ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล  สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้อบงถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ

          3.ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา  57  ตรี  เทศบาลอาจทำการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจำกัด  หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดเมื่อ

          1.บริษัทจำกัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค

          2.เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทจดทะเบียนไว้ในกรณีที่มีหลายเทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสุขาภิบาลถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดี่ยวกัน  ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกันและ

          3.ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

          การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เทศบาลถืออยู่ในบริษัทจำกัด  ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

          ความใน (1) และ (2)  ของวรรคหนึ่ง  ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจำกัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้งหรือถือหุ้นนั้น  ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย

          มาตรา  58  ถ้ากิจการใดอันอยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  จะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง  ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ  มีสภาพเป็นทบวงการเมือง  และมีคณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย   ผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย

          การจัดตั้งสหการจะกระทำได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กำหนดชื่ออำนาจหน้าที่และระเบียบการดำเนินงานไว้

          การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฏีกาโดยกำหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย

          มาตรา  59  สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และอาจกู้ยืมเงินได้ภายใต้บังคับมาตรา  66(5)  หรือ (6)

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

          มาตรา  16   ให้เทศบาล  เมือ งพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

          1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

          2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ

          3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

          4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

          5.การสาธารณูปการ

          6.การส่งเสริม  การฝึกอบรม  และประกอบอาชีพ

          7.การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

          8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          9.การจัดการศึกษา

          10.การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

          11.การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          14.การส่งเสริมกีฬา

          15.การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          16.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          18.การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

          19.การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

          20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณกิจ

          21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

          22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

          23.การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงเรียน  มหรสพ  และสาธารณสถานอื่น  ๆ

          24.การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          25.การผังเมือง

          26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

          27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

          28.การควบคุมอาคาร

          29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          30.การักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

26/10/2016

537

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th