โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563


17 ก.ย.2563 อบต.สานตม จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น) ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ มาเป็นประธานเปิดโครงการในการอบรมครั้งนี้ พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทของจิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสานตม จำนวนทั้งสิ้น 61 คน และได้รับเกียรติวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอภูเรือ ท้องถิ่นอำเภอภูเรือ และพระวิทยากรจากวัดสีลธราราม บ้านก้างปลา ซึ่งมาให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีในองค์กร และฉากทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นยุค New Normal การพัฒนาสื่อสารสนเทศและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร คุณธรรมจริยธรรม สำหรับดำรงชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมภูผาสาด องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

18/09/2020

306

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th