ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


นายปัญญา แสนสุภา ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลร่องจิก ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลร่องจิกพร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกัน แสดงเจตนาและแสดงเจตจำนงในการให้บริการและการปฏิบัติตนเพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันต้านการคอรัปชั่น โดยพร้อมเพียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลร่องจิก

14/05/2021

111

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th