คำสั่งปฏิบัติหน้าที่


แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  วันที่ 20 สิงหาคม 2564

มอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกองคลัง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัด

การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานกองคลัง

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของช่าง

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักปลัด

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล

 

26/10/2016

106

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th