ขอเชิญประชุมสภาฯ ๒๕๖๓


ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓

ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลร่องจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

26/10/2016

77

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th