สภาพทางสังคม


สภาพทางสังคม

การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา                                                    6          แห่ง

– โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                                1          แห่ง

– โรงเรียนอาชีวศึกษา                                                       –           แห่ง

– โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                                    –           แห่ง

– ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)                                            1          แห่ง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                        5          แห่ง

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                    10         แห่ง

 

สังคม

– ศูนย์สงเคราะห์                                                             –           แห่ง

– ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนระดับตำบล                            1          แห่ง

– ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนระดับหมู่บ้าน                         –           แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

– วัด                                                                              14         แห่ง

– สำนักสงฆ์                                                                   –           แห่ง

– มัสยิด                                                                          –           แห่ง

– ศาลเจ้า                                                                        9          แห่ง

– ศูนย์ปฏิบัติธรรม (สวนป่าหิมวันต์)                                   1          แห่ง

 

สาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

– สถานีอนามัยประจำตำบล                                                         1          แห่ง

– ศูนย์ ศสมช.                                                                            10         แห่ง

– อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ                                   100       %

– ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับหมู่บ้าน                       10         แห่ง

– ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับตำบล                          1          แห่ง

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– สถานีตำรวจ                                                                 –           แห่ง

 สถานีดับเพลิง                                                              –           แห่ง

– ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                             1          แห่ง

 

มวลชนจัดตั้ง

– ลูกเสือชาวบ้าน                                                               102       คน

– ไทยอาสาป้องกันชาติ                                                      –           คน

– กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                                      –           คน

– อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)                    125       คน

– กลุ่มอาชีพ                                                                      5          กลุ่ม

– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                   157       คน

– สภาเด็กและเยาวชนตำบล                                                  –           แห่ง

– อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  24         คน

– อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)                                     200       คน

 

 

โบราณสถาน

– พระธาตุแตงโม                                                            1          แห่ง

– อุโบสถ                                                                       4          แห่ง

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

– ถนนภายในหมู่บ้านประมาณ ร้อยละ                                95         ของพื้นที่ทั้งหมด

– ถนนระหว่างหมู่บ้านประมาณ ร้อยละ                              95         ของพื้นที่ทั้งหมด

 

การโทรคมนาคม

– ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล                                         1          แห่ง

– โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน                                     –           แห่ง

 

การไฟฟ้า

– มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน                                         1,633    ครัวเรือน

 

การประปา

– มีระบบประปา                                                              10         แห่ง

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำ, ลำห้วย                                                               6          สาย

– บึง, หนอง และอื่นๆ                                                      2          แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย                                                                            5          แห่ง

– บ่อน้ำตื้น                                                                    5          แห่ง

– บ่อโยก/บ่อบาดาล                                                          30         แห่ง

 

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

– แก่งสูง ภูแปลก เป็นภูเขาสนสามใบ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

– ป่าภูเปือย ภูขี้เถ้า เป็นป่าที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ สัตว์ป่า ป่าไม้

– โป่งค่าง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

 

09/12/2016

910

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th