เทศบาลตำบลร่องจิกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-11-15 ประกาศเทศบาลตำบลร่องจิก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 13)


2021-10-07 คำสั่งเทศบาลเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล (ดู : 17)
2021-09-15 การดำเนินการตามแนวทางการไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน (ดู : 24)
2021-09-02 ประกาศเทศบาลตำบลร่องจิก เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 24)
2021-08-23 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล วันที่ 20 สิงหาคม 2564 (ดู : 34)
2021-08-11 การมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน (ดู : 24)
2021-07-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 65)
2021-05-14 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 111)
2021-05-13 สถิติการให้บริการ สาธารณะ ประจำปี 2564 (ดู : 52)
2021-05-12 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและทบทวน (ดู : 53)
2020-10-06 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนกันยายน 2563 (ดู : 32)
2020-09-18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณการรายจ่าย 2564 (ดู : 110)
2020-09-18 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 (ดู : 109)
2020-09-18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณการรายรับ 2564 (ดู : 107)
2020-09-18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 (ดู : 111)
2020-09-18 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 307)
2020-09-18 ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ดู : 109)
2020-09-03 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนสิงหา 2563 (ดู : 29)
2020-08-11 ประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมตลาด (ดู : 113)
2020-08-11 เทศบัญญัติการควบคุมตลาด พ.ศ. 2563 (ดู : 112)
2020-08-05 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนกรกฎา 2563 (ดู : 33)
2020-07-03 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 32)
2020-06-30 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ดู : 142)
2020-06-30 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ดู : 156)
2020-06-30 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลร่องจิก ปี 2563 (ดู : 141)
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น4(2561- (ดู : 148)
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น3 (2561- (ดู : 118)
2020-06-30 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 (ดู : 138)
2020-06-30 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณกา (ดู : 142)
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 140)
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-ฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 136)
2020-06-30 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณกา (ดู : 133)
2020-06-30 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- (ดู : 132)
2020-06-30 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 (ดู : 139)
2020-06-02 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 29)
2020-05-04 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนเมษา 2563 (ดู : 29)
2020-04-03 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 29)
2020-03-05 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 30)
2020-02-26 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของเทศบาลตำบลร่องจิก (ดู : 160)
2020-02-04 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 29)
2020-01-03 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 29)
2019-12-27 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) (ดู : 143)
2019-12-06 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 28)
2019-12-06 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลร่องจิก ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 29)
2019-10-15 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลร่องจิก (ดู : 371)
2019-07-25 เทศบาลตำบลร่องจิกขอเชิญเที่ยวงานแก้วมังกร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 (ดู : 425)
2019-03-13 ปภ แนะ 3 วิธีดูแลสุขภาพ เตือนเลี่ยง 4 พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย (ดู : 489)
2019-03-13 มาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 681)
2018-10-10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 285)
2018-09-17 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 773)

2021-04-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั่น ชม ชิม หมู่ที่ 2 (ดู : 109)


2021-04-07 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปั่น ชม ชิม หมู่ที่ 2 (ดู : 58)
2021-03-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั่น ชม ชิม หมู่ที่ 2 (ดู : 66)
2021-02-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำร่องโป่งส้ม หมู่ที่ 10 บ้านโนนแสงแก้ว (ดู : 71)
2021-02-25 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกดีเซล (ดู : 142)
2021-01-29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาน้อย บ้านร่องจิก หมู่ 2 (ดู : 88)
2019-06-21 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 62 (ดู : 297)
2019-06-21 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 (ดู : 275)
2019-06-21 รายงานการกำกับใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือนปี 62 (ดู : 258)
2019-06-21 เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (ดู : 299)
2019-05-29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคูณ-บ้านปลาบ่า บ้านนาคูณ หมู่ที่ 2 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 441)
2019-01-31 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาคูณ-บ้านปลาบ่า) หมู่ที่ 3 (ดู : 671)
2019-01-18 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแก่ง (ดู : 266)
2018-10-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 749)

ภาพกิจกรรมหมอภูเรอชวนวิ่ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก ปี2563

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก ปี2562

โครงการส่่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Academy rongchikFC)
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th