ภาพกิจกรรม

โครงการส่่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Academy rongchikFC)

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาแก่เด็ก เยาวชน โดยต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย และใจให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยต่างๆได้ ซึ่งปัจจุบัน  การเล่นกีฬายังได้รับการสนับสนุนให้ได้ฝึกฝนจนมีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ  อีกทั้งยังสามรถประกอบเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบสำคัญในลำดับต้นๆ คือ ผู้เล่นจะต้องมีทักษะพื้นฐานที่ดีในกีฬาชนิดนั้น เทศบาลตำบลร่องจิก ได้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายได้ออกกำลังกาย แสดงความรู้ความสามารถ ทางด้านกีฬาฟุตบอล พร้อมฝึกทักษะที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเป็นพื้นฐานเส้นทางในการสร้างความเป็นเลิศในด้านกีฬาฟุตบอล

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th